Hledat:

Obchodní podmínky

Veškeré ceny uváděné v internetovém obchodě, jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

Obchodní podmínky

 • Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje.
 • Naši pracovníci ověřují správnost a úplnost poskytnutých údajů. Odeslání zboží může být odmítnuto, pokud zákazník nebude reagovat na potvrzovací e-mail a nebo nebude přijímat hovor na zadaném telefonním čísle.
 • Objednáním zboží a služeb zákazník uzavírá kupní smlouvu s naší firmou.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Prodávající Rostislav Berg IČO: 60978422, DIČ CZ6607061989, se sídlem U Slunce 1214/33, 789 85 Mohelnice (dále jen „prodávající“), si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Přepravné za zboží

    V ceně zboží není zahrnuto přepravné, řídí se dle hmotnosti zásilky. Zboží do 10kg je zasíláno Zásilkovnou, popř. přepravní službou FOFR. Cena přepravy u Zásilkovny do 100,-Kč s DPH dle hmotnosti. Cena přepravy FOFR dle hmotnosti od 164,-Kč s DPH.

     Pro stanovení ceny přepravní službou FOFR, můžete využít tento odkaz: www.fofrcz.cz

Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem je možné podle OZ č. 89/2012 Sb.

-    Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a.      kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b.      smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c.      smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 -    Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách (v sekci "Ke stažení"), můžete využít i tento odkaz:upload/File/Odstoupen%C3%AD%20od%20kupn%C3%AD%20smlovy.pdf

-     Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

Rostislav Berg
U Slunce 1214/33
789 85 Mohelnice

-   Spotřebiteli prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

-    Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho prodávajícímu ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

-   Prodávající může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

-   Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

      Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

     Prodávající uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

     Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

     Po obdržení vráceného zboží dojde k ověření, zda se zbožím nebylo zacházeno jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a nedošlo v důsledku takového nakládání ke snížení hodnoty zboží.


Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato.

Převzetí zboží

Objednané zboží je možno převzít pouze na adrese prodávajícího.

 

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Rostislav Berg IČO: 60978422, DIČ CZ6607061989, se sídlem U Slunce 1214/33, 789 85 Mohelnice (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zakoupeného zboží.

     Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem který se řídí občanským zákoníkem .č. 89/2012 Sb.

1. Jakost při převzetí

-  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

-   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

-  Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

-  U zuživatelné věci se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít.

-  Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

         Práva a povinnosti zákazníků a prodávajícího ohledně práv z vadného plnění se řídí též příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. ZÁRUKA ZA JAKOST

   1.      Prodávající může poskytovat na vybrané druhy zboží záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), na základě, které přejme závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k danému účelu.

   2.      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

   3.      Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad nebo výměny zboží. Tyto skutečnosti jsou případně uvedeny na Reklamačním protokolu.

   4.      Nebude-li dohodnuto jinak, záruka za jakost se nevztahuje:

  -      na vady vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením a použitím,

  -    na spotřební materiál, jehož doba životnosti je dána charakterem zboží,

  -    na vady vzniklé použitím nesprávného příslušenství, jištění nebo nesprávného spotřebního    materiálu

  -   na vady vzniklé použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají určenému prostředí,

  -    na vady vzniklé zapojením do elektrické sítě neodpovídající technické specifikaci produktu,

  -   po provedení neoprávněného zásahu (úprav) do zboží bez předchozího písemného svolení prodávajícího

  -   na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů,

  -    při porušení ochranných pečetí, garančních nálepek a štítků s výrobními čísly,

  -    na vady vzniklé poškozením zboží při přepravě (nutno řešit s přepravní službou na místě, viz všeobecné obchodní podmínky),

  -    je-li zboží označené při prodeji jako použité.

3. UPLATNĚNÍ REKLAMACÍ

   1.      Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vad.

   2.      Reklamaci je nutné uplatnit v provozovně Rostislav Berg na adrese Horní Studénky 121, 789 01 Zábřeh, v provozní době této provozovny. Zákazník reklamované zboží doručí do této provozovny osobně, nebo jej tam zašle či doručí jiným způsobem, a to za následujících podmínek:

  -    Nákup reklamovaného zboží u prodejce prokáže zákazník nejlépe nákupním dokladem (daňovým dokladem atd.), záručním listem, nebo jiným vhodným způsobem.

  -   Zákazník doručí zboží v úplném stavu včetně příruček, dokladů, kabelů a ostatního příslušenství (neplatí pro zákazníky spotřebitele).

  -    Zákazník přiloží popis závady ke každému dílu a četnost výskytu, nebo osobně závadu popíše pověřenému pracovníkovi v provozovně.

  -   V případě, že spotřebitel nemůže reklamované zboží doručit do provozovny, např. z důvodů velkých obtíží či nepřiměřeně vysokých nákladů, je možné domluvit se na tom, že prodávající posoudí vady reklamovaného zboží na místě či jiným způsobem. Zákazník je v takovém případě povinen poskytnout nezbytnou součinnost k posouzení reklamace.

   3.      Při přepravě by mělo být reklamované zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

   4.      Zákazník je povinen v případě reklamace zboží z důvodu odpovědnosti za vady dle § 2099 a násl. občanského zákoníku sdělit prodávajícímu při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké si zvolil právo z vadného plnění dle § 2106 občanského zákoníku.

   5.      V případě zákazníků, kteří zboží zakoupili jako spotřebitelé, a zboží nemá vlastnosti stanovené v § 2169 občanského zákoníku, má zákazník práva z vadného plnění dle § 2169 občanského zákoníku, tj.:

  -   Zákazník může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

  -      Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

  -    Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

  -    Prodávající, nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACÍ

- Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

- Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- Prodávající se zasazuje o co nejrychlejší vyřízení reklamací opravou nebo výměnnou chybného zboží.

       - Prodávající si vyhrazuje právo nahradit po dohodě se zákazníkem reklamované zboží zbožím jiným se stejnými funkčními parametry, tak aby doba vyřízení reklamace byla co nejkratší.

      -  Vzhledem k charakteru dodávaných produktů jsou reklamované produkty u fa Rostislav Berg bezodkladně předány k provedení reklamačního řízení příslušným oddělením výrobců produktů nebo výrobcem autorizovaným garančním servisům. Výsledky reklamačního řízení provedeného výrobcem nebo v autorizovaném servisu (a doložené reklamačním protokolem daného výrobce/servisu) jsou považovány za závazné.

       - Vyřízené reklamace budou zasílány přepravní službou, poštou, nebo připraveny k osobnímu odběru v provozovně, vše dle přání zákazníka.

 

5. Ochrana soukromí

Ujednání podle GDPR:

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (zvané „GDPR“). 
V souladu s tímto nařízením bychom Vás rádi informovali, že:

 • potvrzením objednávky (tlačítky Odeslat objednávku nebo Odeslat vše) souhlasíte se zpracováním vámi poskytnutých nebo zpřístupněných důvěrných informací uvedených v objednávce týkající se osobních údajů fyzických osob, které jsou nezbytně nutné pro účely vzájemné spolupráce,
 • osobní údaje budou zpracovány za účelem plnění závazků v souvislosti s poskytováním služeb či plněním z titulu smluvního vztahu a nebudou využity k žádným jiným (například marketingovým) účelům,
 • osobní údaje budou uchovány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou, která se rovná zákonnému požadavku na archivaci daňových dokladů (především z důvodu archivace objednávky, přepravy a daňových dokladů),
 • osobní údaje budou zpracovány s přihlédnutím na jejich důvěrný charakter se zabezpečením odpovídající daným rizikům,
 • osobní údaje budou poskytnuty ke shora uvedenému účelu za vyjmenovaných podmínek a ve stejném rozsahu výhradně vybraným subdodavatelům podílejícím se na přepravě v rámci dodavatelského řetězce a nebudou poskytnuty dalším třetím či nepovolaným osobám.

Na objednávkovém formuláři od uživatelů vyžadujeme informace, které slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem. Provozovatel serveru je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty.

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

-  Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“)

 

Subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu tohoto zákona je

Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, Praha 1,  www.coi.cz/adr

 

7. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.10.2022